מצוות תפילין

מצות תפילין היא מצות עשה מן התורה ומוזכרת מספר פעמים במקרא.

בקריאת שמע” שחרית וערבית אנו מזכירים אותה פעמיים האחת בפרשת שמע :

“וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך”

והשנייה בפרשת והיה אם שמוע:

” וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם

על צורת התפילין, צבען, עשייתן, מספר הפרשיות לא מפורש בתורה

אך רוב ההלכות נאמרו הלכה למשה מסיני.

תפילין היא אחת משלוש מצוות שהינה אות בינינו עם הסגולה לה’ יתברך שנאמר: 

וקשרתם לאות על ידך”

מטרת לבישת התפילין מפורשת בתורה (שמות י”ג,ט‘)

“והגדת לבינך בעבור זה עשה ה’ לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות

על ידך ולזכרון בין עינך למען תהיה תורת ה’ בפיך”

המטרה הראשונה היא לזכור יציאת מצרים,

והשניה היא לשעבד את הלב והמוח לעבודתו יתברך

(על כן תפילין של יד מונחות כנגד הלב) ולא לדברים זרים.

בתפילין ישנן ארבע פרשיות:

א)”שמע ישראל” ( דברים ו’,ד’)

ב)”והיה אם שמוע (דברים י”א,י”ג)

ג)”קדש” (שמות: י”ג,טו’)

ד) והיה כי יביאך (שמות: י”ג, יא’).

תפריט נגישות